Kosten en vergoeding

 

Verzekerde zorg

Vanaf 2014 bestaan de eerstelijns en tweedelijns psychologische zorg niet meer. In plaats daarvan zijn er verschillende producten samengesteld binnen de Generalistische Basis GGZ en wordt de tweedelijns zorg Gespecialiseerde GGZ genoemd. U heeft sinds 2014 vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ.

Voor verzekerde zorg in de GBGGZ is een verwijzing van de huisarts een voorwaarde. Hierin moet o.a. aangegeven zijn dat minstens een vermoeden van een DSM- stoornis bestaat.
Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt welk product bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken (op locatie of via beeldbellen), e-mailcontacten/E-Health, (test-)diagnostiek en verslaglegging. Alle tijd (in minuten) die uw behandelaar aan uw behandeling besteed, wordt opgeteld. In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ product, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt.

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2021 is het eigen risico (minimaal) € 385 per persoon in totaal. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar; houdt er rekening mee dat u het eigen risico vrijwillig kunt verhogen (en dat dit consequenties heeft voor de kosten als u zorg uit de basisverzekering ontvangt). Voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar bestaat er geen verplicht eigen risico.


!!!  Wij willen u nu (september 2021) al informeren over hetvolgende: Per 01-01-2022 verandert de wijze waarop kosten binnen de GGZ vergoed worden. Zier hiervoor ook www.zorgprestatiemodel.nl. Voor u als cliënt houdt dit mogelijk in dat ook het eigen risico voor 2022 (deels of volledig wordt aangesproken). Per 31-12-2021 dienen alle behandeltrajecten in de GGZ te zijn afgerond, ook in onze praktijk. Indien u in 2022 opnieuw wordt verwezen door bijvoorbeeld uw huisarts dan zal er wederom aanspraak worden gemaakt op uw eigen risico (deels of volledig) door uw zorgverzekeraar. Mocht u vragen of opmerkingen hierover hebben kunt u zich wenden tot uw zorgverzekeraar of tot de eerder genoemde website. 


Niet verzekerde zorg

Voorziet uw verzekering niet in vergoeding kan dat komen door bijvoorbeeld de aard van de problematiek of omdat u hiervoor zelf kiest (zie ook onze coachingsmogelijkheden). In dit geval geldt voor de consulten binnen de psychologenpraktijk het zgn. consulttarief (*). De nota’s van deze consulten ontvangt u op uw thuisadres en dient U zelf binnen 14 dagen aan ons te voldoen. Voor eventuele coaching wordt een particulier of zakelijk tarief met u of uw werkgever overeengekomen.

In de regel geldt dat ieder consult bestaat uit 45 minuten behandelingstijd en 15 minuten administratietijd. De totale behandelduur wordt bepaald door consulten, diagnostisch onderzoek en eventueel mail of telefonische consulten. Bij absentie zonder telefonische berichtgeving en bij annulering minder dan 24 uur voor de afspraak worden aan u de volledige consultkosten (*) in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door uw verzekering vergoed. NB: annulering alleen per telefoon; u kunt altijd inspreken op de voicemail.

Wie betaalt de rekening?

Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar / gemeente dan wordt de rekening buiten u om geregeld. Binnen Psychologenpraktijk de Mijnstreek hebben mevr. Bosma, mevr. Tummers., mevr. Maes en mevr. Lipsch met zover bekend alle zorgverzekeraars in Nederland contracten afgesloten. Met Caresq hebben wij echter geen contract gesloten; Caresq vertegenwoordigt de zorginkoop voor Eucare (Aevitae) en iptiQ, die in 2020 risicodrager is voor Promovendum, National Academic en Besured (bron: zorgwijzer november 2020).

Mevr. Rajh heeft een contract met CZ; echter niet met andere zorgverzekeraars (u betaalt de rekening zelf en heeft afhankelijk van uw verzekering, buiten uw eigen risico, evt. aanvullende eigen kosten). Eventuele vragen op dit vlak vernemen wij graag. Zie ook verder: Prakijkinformatie Loes Rajh

Let op! Mevr. Drs. S. Tummers heeft met ingang van 2020 géén contract meer met de Gemeentes van Zuid Limburg. Dit houdt in dat de kosten voor behandeling van kinderen / jongeren onder de 18 jaar voor eigen rekening zijn en niet worden vergoed. U ontvangt na elke sessie een factuur met het verzoek deze binnen 14 dagen te betalen. De tarieven vindt u terug in praktijkinformatie van mw. Tummers.

Heeft een psycholoog geen contract met uw zorgverzekeraar? Dan kunt in dit geval nog steeds voor behandeling bij haar terecht. Na het afronden van de behandeling ontvangt u zelf de rekening van uw behandeling en dient vervolgens zelf zorg te dragen voor het indienen van de rekening bij uw zorgverzekeraar. Heeft u een restitutiebasispolis afgesloten dan worden de kosten doorgaans volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u een naturabasispolis dan is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van de zorgverzekeraar en uw polis. Raadpleeg hiervoor uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Zo zorgt u er in ieder geval voor dat u niet wordt geconfronteerd met een onverwacht hoge rekening. Ook bij twijfel, of wanneer u reeds eerder zorg heeft doorlopen adviseren wij u dit te doen.

Mocht er iets veranderen in uw situatie, zoals adreswijziging, verandering van zorgverzekeraar of soort polis dan dient u dit aan ons door te geven. De zorgverzekeraar vergoedt namelijk alleen als al uw gegevens en premiebetalingen in orde zijn. Als blijkt dat u wijzigingen niet aan ons hebt doorgegeven zijn wij genoodzaakt de nota’s op u zelf te verhalen tegen het NZa-tarief.

De indeling van de verschillende producten en bijbehorende (maximum)tarieven, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), kunt u vinden in onderstaand schema.

NB klik op de praktijkinformatie van uw behandelaar om de exacte voorwaarden en tarieven te zien of neem contact op bij twijfel!

tabel 1 
* Het product Chronisch wordt binnen onze setting niet aangeboden.

* * Prestatie onvolledig behandeltraject. Deze prestatie wordt gebruikt in drie situaties:
    • als er geen sprake is van een DSM-stoornis
    • als vroeg in de behandeling (binnen 120 minuten) blijkt dat de patiënt behandeld moet worden binnen de gespecialiseerde GGZ.
      (als dit later in de behandeling gebeurt, kan de volledige afgesproken behandeling worden gedeclareerd).
    • als de patiënt in een vroegtijdig stadium (binnen 120 minuten) besluit de behandeling te stoppen (als dit in een later stadium gebeurt
      mag de volledige prestatie worden gedeclareerd).

*** Voor wat betreft onverzekerde generalistische basis-ggz (o.a. partner relatie therapie) zoals omschreven in de Wmg, kan de volgende prestatie
     met maximaal het bijhorende bedragen (in euro’s) in rekening worden gebracht per consult.