Kosten en vergoeding

Vanaf 2014 bestaan de eerstelijns en tweedelijns psychologische zorg niet meer. In plaats daarvan zijn er verschillende producten samengesteld binnen de Generalistische Basis GGZ en wordt de tweedelijns zorg Gespecialiseerde GGZ genoemd. U heeft sinds 2014 vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ.

Voor verzekerde zorg in de GBGGZ is een verwijzing van de huisarts een voorwaarde. Hierin moet o.a. aangegeven zijn dat minstens een vermoeden van een DSM- stoornis bestaat..
Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt welk product bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, e-mailcontacten, (test-)diagnostiek en verslaglegging. Alle tijd (in minuten) die uw behandelaar aan uw behandeling besteed, wordt opgeteld. In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ product, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt.

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2017 is het eigen risico € 385 per persoon in totaal. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. Voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar bestaat er geen verplicht eigen risico. Voorziet uw verzekering niet in vergoeding (door bijvoorbeeld de aard van de problematiek) dan geldt voor de consulten het consulttarief (*). De nota’s van deze consulten ontvangt u op uw thuisadres en dient U zelf binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
In de regel geldt dat ieder consult bestaat uit 45 minuten behandelingstijd en 15 minuten administratietijd. De totale behandelduur wordt bepaald door consulten, diagnostisch onderzoek en eventueel mail of telefonische consulten. Bij absentie zonder telefonische berichtgeving en bij annulering minder dan 24 uur voor de afspraak worden aan u de volledige consultkosten (*) in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door uw verzekering vergoed. NB: annulering alleen per telefoon; u kunt altijd inspreken op de voicemail.
Wie betaalt de rekening?
Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar / gemeente dan wordt de rekening buiten u om geregeld. Binnen Psychologenpraktijk de Mijnstreek hebben de psychologen contracten met zover bekend alle zorgverzekeraars in Nederland (uitzondering: mevr. Lipsch niet voor VGZ en dochterondernemingen) en hebben mw. Tummers en Mevr. Lipsch een contract met de gemeentes van Zuid Limburg voor kinder- en jeugdzorg. Eventuele vragen op dit vlak vernemen wij graag. (NB: Heeft een psycholoog geen contract met uw zorgverzekeraar dan krijgt u altijd de rekening mee. Hoeveel u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt is dan afhankelijk van uw polis).

Mocht er iets veranderen in uw situatie, zoals adreswijziging, verandering van zorgverzekeraar of soort polis dan dient u dit aan ons door te geven. De zorgverzekeraar vergoedt namelijk alleen als al uw gegevens en premiebetalingen in orde zijn. Als blijkt dat u wijzigingen niet aan ons hebt doorgegeven zijn wij genoodzaakt de nota’s op u zelf te verhalen tegen het NZA tarief.

De indeling van de verschillende producten en bijbehorende(maximum)tarieven, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), kunt u vinden in onderstaand schema. Deze maximum tarieven gelden enkel als er met uw zorgverzekeraar geen contract is gesloten. Wij hebben met vrijwel alle grote zorgverzekeraars contracten afgesloten voor 2017 (uitzondering: mevr. Lipsch en mevr. Maes niet voor VGZ en dochterondernemingen). In uw polis staat welk percentage van dit bedrag zij aan u vergoeden. Houdt hierbij rekening met een eigen risico van 385 euro als u boven de 18 jaar bent.

NB klik op de praktijkinformatie van uw behandelaar om de exacte voorwaarden en tarieven te zien of neem contact op bij twijfel!

product BGGZ Omschijving Richtlijn aantal minuten  (direct en indirecte tijd) NZa Tarief
Basis Kort Lichte DSM problematiek 294 € 472,65
Basis Middel Matige DSM problematiek 495 € 805,34
Basis Intensief Ernstige DSM problematiek 750 € 1.262,82
Transitie*   120 € 192,92

* Prestatie onvolledig behandeltraject. Deze prestatie wordt gebruikt in drie situaties:

• als er geen sprake is van een DSM-stoornis
• als vroeg in de behandeling (binnen 120 minuten) blijkt dat de patiënt behandeld moet worden binnen de gespecialiseerde GGZ. (als dit later in de behandeling gebeurt, kan de volledige afgesproken behandeling worden gedeclareerd).
• als de patiënt in een vroegtijdig stadium (binnen 120 minuten) besluit de behandeling te stoppen (als dit in een later stadium gebeurt mag de volledige prestatie worden gedeclareerd)